Header Image

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van VAN THIEL Opleidingen

Inschrijfnummer K.v.K. 10035760

Artikel 1 : Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van opdracht tot het verzorgen van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding door VAN THIEL Opleidingen, gevestigd te Beneden Leeuwen, hierna te noemen ”Opleidingscentrum van Thiel”.
 2. De opdrachtgever zal verder worden aangeduid als ”de wederpartij”.
 3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden ziet alleen op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term ”de consument”.
 4. Onder ”schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 5. Onder ”opleiding” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan:
  1. elke cursus, training, toets etc. gericht op verkeersdeelname en/of (algemene) voertuigbeheersing en alles wat daarmee verband houdt, voor zowel praktijk als voor theorie, zowel in groepsverband als op individuele basis;
  2. ondernemersopleidingen voor taxi, vrachtauto etc.;
  3. nascholingscursussen voor het beroeps(goederen)vervoer ongeacht de vorm waarin de opleiding door Opleidingscentrum van Thiel wordt aangeboden.
 6. Onder ”rijonderricht” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle diensten, faciliteiten etc. die in het kader van de opleiding door Opleidingscentrum van Thiel worden aangeboden en die de deelnemer afneemt, in welke vorm dan ook.
 7. Onder ”deelnemer” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de natuurlijke persoon die deelneemt aan een opleiding.
 8. Onder ”bescheiden” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle door de deelnemer aan Opleidingscentrum van Thiel te overleggen documenten zoals een geldig legitimatiebewijs, certificaten, rijvaardigheidsbewijzen etc.
 9. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 10. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen deelopdrachten c.q. vervolgopdrachten.
 11. Indien Opleidingscentrum van Thiel deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Opleidingscentrum van Thiel hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

 

Artikel 2 : Totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij de door Opleidingscentrum van Thiel gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst eerst tot stand indien Opleidingscentrum van Thiel uitdrukkelijk schriftelijk deze afwijkingen heeft geaccepteerd.
 2. Inschrijving van de deelnemer voor een opleiding kan tevens geschieden aan de hand van een volledig en naar waarheid ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier. Bij het ontbreken van een aanmeldingsformulier c.q. aanbieding komt de overeenkomst tot stand zodra uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst.
 3. Opleidingscentrum van Thiel is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra Opleidingscentrum van Thiel – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
 4. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden c.q. de overeenkomst binden Opleidingscentrum van Thiel eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.

 

Artikel 3 : Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen c.q. offertes van Opleidingscentrum van Thiel zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Opleidingscentrum van Thiel het recht het aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opleidingscentrum van Thiel niet tot levering van een deel van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij en/of deelnemer verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Opleidingscentrum van Thiel gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen aan te passen.
 4. Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten.
 5. Afbeeldingen, omschrijvingen en informatie in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Opleidingscentrum van Thiel zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.

 

Artikel 4 : prijzen en tarieven

 1. De in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten zoals examengeld, administratiekosten en de eventueel in samenhang met de opleiding te maken reis- en verblijfskosten e.d. alsmede declaraties van ingeschakelde derden, tenzij anders overeengekomen.
 2. Wijzigingen kunnen alleen plaatsvinden:
  1. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Opleidingscentrum van Thiel (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen , valutaschommelingen, prijs- en/of tarief wijzigingen bij de door Opleidingscentrum van Thiel ingeschakelde derden of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen, brandstoffen e.d., is Opleidingscentrum van Thiel gerechtigd de overeengekomen prijzen c.q. tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
  2. Bij prijs- c.q. tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- c.q. tariefwijziging aan Opleidingscentrum van Thiel heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag Opleidingscentrum van Thiel er vanuit gaan dat de consument met de prijs- c.q. tariefwijziging heeft ingestemd.

 

Artikel 5 : Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opleidingscentrum van Thiel het recht  (onderdelen van) de overeenkomst door derden te laten uitvoeren. Een en ander ter beoordeling van Opleidingscentrum van Thiel.

 

Artikel 6 : Verplichtingen van de deelnemer

 1. De deelnemer dient ervoor te zorgen dat:
  1. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde bescheiden tijdig op de door Opleidingscentrum van Thiel gewenste wijze aan Opleidingscentrum van Thiel ter beschikking stelt;
  2. de door hem verstrekte bescheiden juist, volledig en authentiek zijn;
  3. eventuele door de wederpartij aan Opleidingscentrum van Thiel verstrekte gegevensdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;
  4. hij zich houdt aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor het rijonderricht;
  5. hij alle aanwijzingen van de instructeur tijdens het rijonderricht opvolgt;
  6. hij het bepaalde in het lesschema c.q. opleidingsplan nakomt;
  7. hij zich ervan vergewist dat bij succesvolle afronding van de opleiding op basis van zijn verblijfstatus ook daadwerkelijk een rijvaardigheidsbewijs kan worden afgegeven;
  8. hij Opleidingscentrum van Thiel voor aanvang van de opleiding informeert over fysieke en/of geestelijke beperkingen, klachten en verslavingen die aan het behalen van het rijvaardigheidsbewijs c.q. het certificaat in de weg zouden kunnen staan dan wel het behalen zouden kunnen bemoeilijken;
  9. hij alle in het kader van de opleiding aan Opleidingscentrum van Thiel verschuldigde bedragen tijdig voldoet.
 2. De deelnemer vrijwaart Opleidingscentrum van Thiel voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de bescheiden.

 

Artikel 7 : Verplichtingen van Opleidingscentrum van Thiel

 1. Opleidingscentrum van Thiel is verplicht er voor zorg te dragen dat :
  1. het onderricht wordt gegeven door instructeurs die voldoen aan de bepalingen in de Wet Rijonderricht Motorvoertuigen, indien en voor zover dit wettelijk is;
  2. zij zich ervoor inspant dat de deelnemer gedurende de opleiding zoveel mogelijk onderricht ontvangt van dezelfde instructeur;
  3. de aanvraag voor het examen onder overlegging van de benodigde bescheiden en onder voldoening van de daarvoor verschuldigde bedragen bij de bevoegde instantie is ingediend binnen twee weken nadat aan de deelnemer is kenbaar gemaakt dat het examen zal worden aangevraagd op voorwaarde dat de deelnemer alle dan toe verschuldigde bedragen inclusief examengeld aan Opleidingscentrum van Thiel heeft voldaan en hij de benodigde bescheiden aan Opleidingscentrum van Thiel heeft overlegd;
  4. de deelnemer tijdens het examen beschikt over hetzelfde voertuig als waarin hij onderricht heeft gehad, dan wel over tenminste een voertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type;
  5. zij zich er voor inspant dat digitale faciliteiten die aan de deelnemer in het kader van de opleiding ter beschikking staan, zoveel mogelijk voor de deelnemer toegankelijk en functioneel zijn.

 

Artikel 8 : Rechten van Opleidingscentrum van Thiel

 1. Opleidingscentrum van Thiel behoudt zich het recht voor afwijzend op aanmeldingen te beslissen indien het aantal aanmeldingen voor een opleiding daartoe aanleiding geeft.
 2. Indien er weinig deelnemers voor de opleiding zijn, behoudt Opleidingscentrum van Thiel zich het recht voor om de opleiding te annuleren. Indien de opleiding wordt geannuleerd, wordt daarvan schriftelijk of mondeling mededeling aan de deelnemer gedaan. Opleidingscentrum van Thiel zal zich inspannen om een alternatief aan de deelnemer aan te bieden.
 3. Opleidingscentrum van Thiel behoudt zich het recht voor om de deelnemer de toegang tot de opleiding te weigeren indien de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn zijn betaald. Zodra de deelnemer c.q. de wederpartij het cursusgeld alsnog heeft voldaan en hiervan desgevraagd een (betalings)bewijs aan Opleidingscentrum van Thiel kan overleggen, verkrijgt de deelnemer direct toegang tot de opleiding. Eventuele schade als gevolg van het gedeeltelijk mislopen van de opleiding komt voor rekening en risico van de deelnemer.
 4. Opleidingscentrum van Thiel behoudt zich het recht voor om, eventueel na overleg met de wederpartij, aanmeldingen niet te aanvaarden indien door deelnemer niet aan de toelatingseisen voor deelname aan de desbetreffende opleiding wordt voldaan.
 5. Opleidingscentrum van Thiel behoudt zich het recht voor, van de in het programma vermelde opleidingslocaties en data af te wijken indien de aanmeldingen daartoe aanleiding geven.
 6. Opleidingscentrum van Thiel behoudt zich het recht voor, om in het opleidingsprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven.
 7. Opleidingscentrum van Thiel zal de wederpartij en/of deelnemer zo spoedig mogelijk informeren over de in lid 5 en 6 van dit artikel genoemde wijzigingen en afwijkingen.
 8. Opleidingscentrum van Thiel behoudt zich het recht voor de deelnemer van verdere deelname aan een opleiding uit te sluiten, wanneer het gedrag van de deelnemer daartoe aanleiding geeft c.q. daartoe anderszins aanleiding bestaat. Uitsluiting zal niet op onredelijke gronden plaatsvinden en laat de betalingsverplichting van de wederpartij onverlet.

 

Artikel 9: Uitvoering overeenkomst

 1. Overeengekomen termijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Opleidingscentrum van Thiel haar verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, dient zij door de wederpartij schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij aan haar nog een redelijke termijn wordt gegund om haar verplichtingen alsnog na te komen.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst door een der partijen niet kunnen worden nagekomen, zullen partijen in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. Indien blijkt dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk is geworden heeft Opleidingscentrum van Thiel in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door haar geleverde diensten en/of zaken.

 

Artikel 10: Vertrouwelijke informatie

 1. Opleidingscentrum van Thiel verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van c.q. over de wederpartij en/of deelnemer heeft verkregen en waarvan de wederpartij en/of deelnemer heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft c.q. waarvan zij weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. Opleidingscentrum van Thiel zal deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Opleidingscentrum van Thiel zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat er voor in dat haar werknemers c.q. andere personen die onder haar verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.
 3. Opleidingscentrum van Thiel zal alle van de wederpartij ontvangen informatie c.q. bescheiden gedurende de looptijd van de overeenkomst op zorgvuldige wijze opslaan en bewaren en alle redelijkerwijs te nemen maatregelen (laten) treffen teneinde ongewenste toegang (bijvoorbeeld door hackers) tot deze informatie c.q. bescheiden te voorkomen.
 4. Opleidingscentrum van Thiel is echter nimmer aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze informatie c.q. bescheiden – al dan niet door hackers – , tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Opleidingscentrum van Thiel of haar leidinggevend personeel op directieniveau. De wederpartij dient er ten alle tijden voor te zorgen dat hij het origineel of een kopie behoudt van de aan Opleidingscentrum van Thiel verstrekte informatie c.q. bescheiden.
 5. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien Opleidingscentrum van Thiel als gevolg van wet en regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijke of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers c.q. andere personen zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel.

 

Artikel 11: Klachten en klachtenbehandeling

 1. Klachten over (een onderdeel van) een opleiding c.q. instructeur, die zich voordoen gedurende de opleidingsperiode, dienen door de wederpartij c.q. deelnemer binnen 48 uur nadat de klachten zijn ontstaan aan Opleidingscentrum van Thiel gemeld te worden, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan Opleidingscentrum van Thiel. Klachten over (onderdeel van een) opleiding, die zich voordoen na afloop van de opleidingsperiode, dienen door de wederpartij c.q. deelnemer binnen 14 dagen na afloop van de opleiding schriftelijk aan Opleidingscentrum van Thiel te worden gemeld.
 2. Na de in lid 1 van dit artikel genoemde termijnen kan de wederpartij c.q. deelnemer nog wel klachten uiten, maar heeft Opleidingscentrum van Thiel het recht te beslissen of en op welke wijze zij de klacht in behandeling zal nemen.
 3. Opleidingscentrum van Thiel dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
 4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 5. Lid 4 van dit artikel geldt niet voor de consument.
 6. Partijen zullen naar aanleiding van een klacht in onderling overleg trachten een oplossing voor de klacht te vinden. Een terechte klacht kan – naar keuze van Opleidingscentrum van Thiel – leiden tot restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

 

Artikel 12 : Aansprakelijkheid

 1. Opleidingscentrum van Thiel zal ervoor zorgen dat de overeenkomst naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd. Buiten de door Opleidingscentrum van Thiel gegarandeerde kwaliteitseisen aanvaardt Opleidingscentrum van Thiel geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is Opleidingscentrum van Thiel slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Opleidingscentrum van Thiel voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of gelden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien Opleidingscentrum van Thiel aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Opleidingscentrum van Thiel te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van Opleidingscentrum van Thiel niet uitkeert of de schade niet onder een door Opleidingscentrum van Thiel gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Opleidingscentrum van Thiel beperkt tot maximaal factuurbedrag voor de geleverde zaken c.q. diensten.
 5. De wederpartij dient Opleidingscentrum van Thiel uiterlijk binnen 6 maanden nadat bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
 6. In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
 7. De door Opleidingscentrum van Thiel ontwikkelde en/of samengestelde opleidingsmaterialen zijn op zorgvuldige wijze en naar beste kunnen samengesteld. Evenwel kan Opleidingscentrum van Thiel de juistheid, actualiteit en volledigheid ervan niet garanderen.
 8. Opleidingscentrum van Thiel is niet aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt doordat:
  1. voormelde schade is ontstaan door handelen in strijd met de instructies, gebruiksaanwijzingen en/of adviezen van Opleidingscentrum van Thiel met betrekking tot het opleidingsmateriaal en/of de door Opleidingscentrum van Thiel ter beschikking gestelde (digitale) faciliteiten etc.;
  2. de deelnemer gehandeld heeft in strijd met zijn verplichtingen als opgenomen in artikel 6;
  3. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij en/of deelnemer onvoldoende of onjuiste informatie aan Opleidingscentrum van Thiel heeft (hebben) verstrekt.
 9. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 8 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Opleidingscentrum van Thiel uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Opleidingscentrum van Thiel of haar leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Opleidingscentrum van Thiel de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

 

Artikel 13: Vrijwaring

 1. Opleidingscentrum van Thiel vrijwaart de deelnemer voor aanspraken van derden als gevolg van botsingen, aanrijdingen e.d. tijdens het rijonderricht alsmede tijdens het examen, tenzij:
  1. sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de deelnemer;
  2. sprake is gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
  3. Indien de deelnemer nalaat informatie die in het kader van de opleiding relevant is, aan Opleidingscentrum van Thiel te verstrekken, dan wel onjuiste of onvolledige informatie aan Opleidingscentrum van Thiel verstrekt, vrijwaart de deelnemer Opleidingscentrum DIBO volledig voor aanspraken van derden en zal Opleidingscentrum van Thiel ten aanzien van opgelegde boetes en andere hieruit voortvloeiende financiële consequenties recht van regres hebben op de deelnemer.

 

Artikel 14 : Betaling

 1. Opleidingscentrum van Thiel is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
 2. Partijen kunnen overeenkomen dat de betaling in termijnen geschiedt.
 3. Bij afname van een pakket dient de betaling voor de eerste rijles van het pakket door Opleidingscentrum van Thiel te zijn ontvangen.
 4. Tenzij vooruitbetaling is overeengekomen, geschieden betalingen a contant na levering of dienen betalingen binnen een vervaltermijn van 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze termijn bezwaar heeft gemaakt.
 5. Het examengeld dient voor het aanvragen van het examen door de wederpartij aan Opleidingscentrum van Thiel te zijn voldaan.
 6. Indien een factuur na verstrijken van de in lid 4 bedoelde termijn niet volledig is betaald of indien het verschuldigde bedrag niet incasseerbaar blijkt, is de wederpartij aan Opleidingscentrum van Thiel een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 7. Indien na aanmaning door Opleidingscentrum van Thiel betaling alsnog uitblijft, is Opleidingscentrum van Thiel bovendien gerechtigd aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 8. De in lid 7 bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij vorderingen met een hoofdsom van maximaal € 25.000,00:
  1. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de 1e € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
  2. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
  3. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
  4. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 15.000,00 van de vordering.
 9. Indien de hoofdsom meer bedraagt dan € 25.000,00 is Opleidingscentrum van Thiel gerechtigd aan de wederpartij over de eerste € 25.000,00 buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van 10% over dat meerdere aan de wederpartij in rekening te brengen.
 10. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is Opleidingscentrum van Thiel gerechtigd na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 6 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
 11. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is Opleidingscentrum van Thiel gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Alsdan heeft Opleidingscentrum van Thiel tevens het recht de deelnemer de toegang tot de opleiding te weigeren alsmede de toegankelijkheid van de door Opleidingscentrum van Thiel ter beschikking gestelde digitale faciliteiten te blokkeren. Voornoemd opschorting recht heeft Opleidingscentrum van Thiel eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 12. Door de wederpartij gedane betalingen zullen door Opleidingscentrum van Thiel ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 13. De wederpartij is niet gerechtigd vorderingen van Opleidingscentrum van Thiel te verrekenen met eventuele tegen vorderingen die hij heeft op Opleidingscentrum van Thiel. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 14. Het bepaalde onder sub a, van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

 

Artikel 15 : (intellectuele) eigendomsrechten

 1. Opleidingscentrum van Thiel is en blijft de rechthebbende van alle (intellectuele) eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door Opleidingscentrum DIBO in het kader van de overeenkomst verstrekte zaken zoals – doch niet uitsluitend – verstrekte leerstof, (opleidings-) boeken, (opleidings-) materiaal, apparatuur, programmatuur, dvd’s, cd-roms, documentatie ed.. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De uitoefening van de in lid 1 van dit artikel vermelde rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan Opleidingscentrum van Thiel voorbehouden.
 3. Door Opleidingscentrum van Thiel in bruikleen verstrekte zaken blijven te allen tijde eigendom van Opleidingscentrum van Thiel en dienen op eerste verzoek van Opleidingscentrum van Thiel te worden terug gegeven. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van Opleidingscentrum van Thiel niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

 

Artikel 16 : Eigendomsvoorbehoud

 1. Opleidingscentrum van Thiel behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor, tot het tijdstip waarop de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Opleidingscentrum van Thiel heeft voldaan.
 2. De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren zaken, vermeerderd met vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder het betalen van de schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.

Artikel 17: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is Opleidingscentrum van Thiel gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden, op het tijdstip waarop de wederpartij:
  1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot faillissement is gedaan;
  2. een aanvraag in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen heeft gedaan;
  3. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  4. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  5. door curatele of onder bewind wordt gesteld;
  6. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 3. De wederpartij is te alle tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 18 : Overmacht

 1. Ingeval er sprake is van overmacht aan de zijde van de wederpartij of Opleidingscentrum van Thiel, is Opleidingscentrum van Thiel gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring, aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Opleidingscentrum van Thiel wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Opleidingscentrum van Thiel, van de door haar ingeschakelde derden of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Opleidingscentrum van Thiel.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Opleidingscentrum van Thiel en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane problemen op de openbare we, alsmede langdurige ziekte c.q. uitval van de deelnemer en/of de instructeur.
 4. Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens Opleidingscentrum van Thiel tot aan dat moment na te komen.
 5. Reeds betaalde bedragen die betrekking hebben op de periode na ontbinding van de overeenkomst zullen door Opleidingscentrum van Thiel aan de wederpartij worden gerestitueerd.

 

Artikel 19 : Annulering, opzegging

 1. Ingeval de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan de uitvoering daarvan wenst te annuleren is hij aan Opleidingscentrum van Thiel een door Opleidingscentrum van Thiel nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door Opleidingscentrum van Thiel gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst.
 2. Ingeval de wederpartij de overeenkomst na aanvang van de uitvoering opzegt, is hij aan Opleidingscentrum van Thiel het volledige cursusgeld verschuldigd.
 3. Indien met de wederpartij een prijs is overeengekomen voor een groep deelnemers blijft de overeengekomen prijs bij annulering van niet alle deelnemers gehandhaafd.
 4. Opleidingscentrum van Thiel is gerechtigd alle reeds door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
 5. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en zal Opleidingscentrum van Thiel vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 6. Indien de deelnemer op een geplande rijlesafspraak niet verschijnt of deze afspraak minder dan 48 uur van tevoren (zon- en feestdagen niet meegerekend) afzegt c.q. verzet, is Opleidingscentrum van Thiel in ieder geval gerechtigd de daarvoor gereserveerde tijd op basis van de overeenkomst c.q. gebruikelijk uurtarief aan de wederpartij c.q. deelnemer in rekening te brengen. Bij dagopleidingen en cursussen gelden de dagen zoals bevestigd in de mail/brief die n.a.v. de aanmelding zijn verzonden.
 7. Indien de datum, plaats of tijdstip van het examen op verzoek van de deelnemer moet worden gewijzigd, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten waaronder ondermeer begrepen de administratiekosten, voor rekening van de wederpartij c.q. deelnemer.
 8. Tot het moment van aanvang van de opleiding is de wederpartij bevoegd de opleiding te laten volgen door een plaatsvervanger, mits deze voldoet aan de gestelde toelatingseisen. De wederpartij blijft gehouden tot tijdige betaling van het cursusgeld. Na aanvang van de opleiding is plaatsvervanging niet meer toegestaan.
 9. Bij onvoorziene omstandigheden, zoals – doch niet uitsluitend – onvoldoende dan wel teveel aanmeldingen of ziekte van een instructeur, is Opleidingscentrum van Thiel gerechtigd een opleiding te onderbreken, te verplaatsen of te annuleren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele schade of kosten aan de zijde van de wederpartij. Eventueel door de wederpartij vooruitbetaalde gelden zullen alsdan door Opleidingscentrum van Thiel aan de wederpartij gerestitueerd worden.

 

Artikel 20 : Calamiteitendekking*

 1. Er is sprake van een calamiteit bij de volgende gebeurtenissen:
 2. De kandidaat was niet in staat te verschijnen om medische redenen (een doktersverklaring dient te worden ingesloten).
 3. De kandidaat was niet in staat te verschijnen wegens het overlijden van een naast familielid (1e en 2e graads en een rouwkaart dient te worden ingesloten).
 4. De kandidaat kon niet verschijnen, omdat hij/zij op de examendag als militair gedetacheerd was. Indien dit ten tijde van het plannen van de examenaanvraag niet voorzienbaar was een bevestiging van de gezaghebbende dient te worden ingesloten).
 5. De kandidaat is vóór het examentijdstip overleden.
 6. Indien u binnen 6 maanden na de calamiteit niet in staat bent de opleiding te hervatten, zulks ter beoordeling door van Thiel, dan wordt de lesovereenkomst ontbonden en ontvangt u de betaalde lesgelden minus genoten rijlessen en een eigen risico van € 150,00 retour

 

Artikel 21: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de tussen Opleidingscentrum van Thiel en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar Opleidingscentrum van Thiel is gevestigd, zij het dat Opleidingscentrum van Thiel altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
 3. De consument is steeds bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Opleidingscentrum van Thiel. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Opleidingscentrum van Thiel schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats.

 

Artikel 22: Privacy beleid

Opleidingscentrum van Thiel verwerkt ter uitvoering van de cursus-, les- dan wel ieder andersluidende overeenkomst welke u met Verkeersschool van Thiel aangaat persoonsgegevens. VAN THIEL Opleidingen  verwerkt uw persoonsgegevens dan ook in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbeschermingsbescherming, in kracht getreden per 25 mei 2018. Bij het aangaan van de lesovereenkomst, waar het privacybeleid onderdeel van uitmaakt, wordt u geacht bekend te zijn met de wijze waarop, voor welk doel en voor welk tijdsbestek VAN THIEL Opleidingen uw gegevens verwerkt en zo ook indien gewenst verwijderd kunnen worden.

 

Artikel 23: Geheimhoudingsverklaring

VAN THIEL Opleidingen verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van de cursus- les- ofwel ieder andersluidende overeenkomst welke u met VAN THIEL Opleidingen aangaat van alle (bijzondere) persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. VAN THIEL Opleidingen garandeert dat al haar werknemers die toegang hebben tot persoonsgegevens van cursisten, gebonden zijn middels de aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich daarbij onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins ongeoorloofd verspreiden van persoonsgegevens aan derden. Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.

Top